LOADING

Type to search

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Οικονομία Πελοπόννησος

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Share

Συνεδρίασε, την Πέμπτη 4 Ιουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, λήφθηκαν αποφάσεις για περισσότερα από 30 θέματα.

Αρχικά, αφορούσαν δημοπρατήσεις και εγκρίσεις δημοπρασιών για μία σειρά έργων, όπως οδικής ασφάλειας, κλαδέματος δέντρων και θάμνων. Έργα που θέλουμε να γίνουν μέσα σε καλές καιρικές συνθήκες, ώστε να μην έχουμε προβλήματα τον χειμώνα.

Επίσης, οι αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο προχωρούν, παρά τις δυσκολίες των χρηματοδοτήσεων.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, εγκρίναμε και μία προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, είχαμε εγκρίνει το ποσό σε προηγούμενη συνεδρίαση, προχωρήσαμε στην επόμενη φάση και φυσικά στηρίζουμε έργα πολιτισμού, άλλωστε δεν χρειάζεται να επεκταθώ για τη σημασία του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας στην πολιτιστική ζωή της Περιφέρειάς μας.

Ακόμα, πήραμε αποφάσεις για δύο διαγωνισμούς για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στην ψηφιακή προβολή αλλά και τη συνεργασία προβολής με εταιρείες αερομεταφορών.

Γίνεται μία στοχευμένη προσπάθεια σε συνεργασία και με την επιτροπή τουρισμού, για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέσω του αερολιμένα της Καλαμάτας και οποιουδήποτε τρόπου θα μπορούσε να προσελκύσει κόσμο στην Περιφέρειά μας.  Εκτιμάμε πως τα αποτελέσματα θα είναι απτά και θα έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας και μέσα στο 2024.

Τέλος, εγκρίναμε τα τεύχη για έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό ΤΕΒΑ, πάνω στη βοήθεια των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, είτε επισιτιστική βοήθεια, είτε με βασική υλική συνδρομή. Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, είναι για τρία χρόνια και ξεπερνά σε προϋπολογισμό τα 20 εκατομμύρια ευρώ».

1)Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: Έργο:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2024»,Π/Υ : 80.000,00 €

2)ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 204665) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ –ΠΗΓΑΔΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00€

3)Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΚΟΠΗ» πρ/σμού: 150.000,00€

4)Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση συνδυαζόμενων ενεργειών προβολής και προώθησης του προορισμού Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Έργου «Προώθηση Τουρισμού (Εκδηλώσεις/Διοργανώσεις/ Φεστιβάλ – Μελέτες – Ψηφιακά Κανάλια) για το έτος 2024», για την προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

5) Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος”, στο πλαίσιο του Έργου «Προώθηση Τουρισμού Διαφήμιση με Ψηφιακά και Παραδοσιακά Μέσα/Παραγωγή Περιεχομένου», για την προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 280/27-03-2024 Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου περί Έγκρισης Πρακτικού του Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό αριθμό 202424: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», σε συμμόρφωση της υπ' αριθμ. 852/17-05-2024 Απόφασης 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

7) Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό αριθμό 202424: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου».