Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Οικονομία

Τέλος οι παρατάσεις για το Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Μοιραστείτε

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες:

Προσωποποιημένες παρατάσεις: Πρόκειται για τη διαδικασία που καθιερώνεται με τον όρο “εμπρόθεσμη προσέλευση”. Ποιους αφορά; Αρχικά αφορούσε τους ιδιοκτήτες που είχαν ετοιμάσει τη δήλωσή τους αλλά επειδή το γραφείο κτηματογράφησης λόγω φόρτου εργασίας, δεν προλάβαιναν, τους έδιναν ραντεβού με την τελική προθεσμία και μια βεβαίωση ότι έχουν προσέλθει εμπρόθεσμα.

Δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά: Οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και δεν έχουν μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς. Απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος εφόσον υφίσταται. Και στην περίπτωση α) που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Προσοχή: Επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυστερήσει λόγω φόρτου εργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών , οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως για παράδειγμα μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης.

Δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης χρησικτησία: Στην περίπτωση αυτή από το Κτηματολόγιο ζητούν από τους δικαιούχους να συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 20 χρόνια. Για παράδειγμα, συμβολαιογραφικό έγγραφο, αποδείξεις καταβολής τελών ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη, μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δικαιούχο, ένορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την 20χρονη νομή και κατοχή επί του ακινήτου, έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δικαιούχο.

Διευκόλυνση: Επισημαίνεται ότι αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚ ΕΠΕ. Επίσης, σε ό, τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Εντοπισμός ακινήτου: Οι ιδιοκτήτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του Κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω των έξυπνων κινητών να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, real.gr